درباره ما


پیله بهشت به مفهوم تامل و تفکری است درونی، برای پیمودن راهی از تاریکی به روشنایی، مامنی که می توان با خاطری آسوده گرداگرد خود پیله ای بِتَنی و در سکوت محض بیاندیشی به چرایی هستی، بیاندیشی به خود و خواسته ها و آرزوهایت به دنیای بیکران پیش رویت...

و آنگاه که پیله را برای خود و تفکرات انسانی ات تنگ دیدی، بشکافی اش، می توانی بپری با سرعت تفکر به هرجا که مایلی و فکر کنی که هم اکنون به آنجا رسیده ایی و خود را اسیر بدن محدود خود نکنی، بهشت یک مکان نیست و یک زمان هم نیست، بهشت یعنی کامل شدن و کمال محدودیتی ندارد.

در این لحظه است که بهشت را لمس می کنی.


Image titleگروه هنری پیله بهشت در سال 1392 با مديريت هما رستمي شاهواري شکل گرفته است و به هیچ ارگان دولتی و یا خصوصی وابسته نیست و در انجام پروژه های خویش متکی به خود و دوستداران اهدافش می باشد.

و از دو بخش هماهنگ با یکدیگر تشکیل شده است: هنر و طبیعت

که در پی آن آموزش، شناخت، خلق آثار هنری در راستای حفاظت از منابع طبیعی کشورمان را به همراه دارد.

و می کوشد از طریق زبان هنر به داد طبیعت فراموش شده و جفا دیده کشورمان برسد.