استاد نورالدین زرین کلک و مقدمه کتاب ماهی و مرجان

اخبار

سپاس ترا که مرا از پدرم آدم ومادرم حوا آفریدی


Image titleسپاس توراکه مرا از مشی و مشیانه و فرزندان فرزانه ی آن ها آفریدی

سپاس که مرا از نسل کورش و داریوش و کسرا وقباد آفریدی

سپاس که مرا از آب و خاک و هوا ؛ از دریا و جلبک و ماهی و عروس دریایی آفریدی

سپاس تورا که مرا از نسل نهنگ و کوسه و قورباغه آفریدی

سپاس تو راست که به من از نسل حواصیل و شاپرک و پرستو و جغد و پشه و موریانه و کلاغ حیات بخشیدی. سپاس تراست که که مرا از نسل دایناسور و فیل و زرافه وروباه و موش آفریدی

سپاس تراست که به من سری برای اندیشیدن و چشمی برای دیدن و دستی برای نوشتن دادی

سپاس تراست که مرا سر سوزن شعور و درک دادی تا به هستی خود آگاه شوم و جهان خود را بازشناسم و نسبت خود را با هستی فهم کنم و آنرا احترام وستایش کنم.

سپاس تراست که دردورانی حیاتم بخشیدی که از جهان بی پایان قطره ای و از زمان بی مرز نقطه ای به ادراک درآورم

روزگاری که از میراث گران پیشینیانم که از معنایی دریافته اند و به راه دراز نیستی تا هستی اندیشیده تمتع ببرم .

سپاس تراست که مرا انسانی آفریدی برخوردار از نعمت دیدن و شنیدن و کار کردن و عشق ورزیدن و نه گرگی گرسنه در صحرا و نه مگسی بر زخمی و نه شپشی در پوستینی ...

سپاس ترا ست که در من ودیعه نهادی از آنچه آفریدی و آنچه که مرا از آن آفریدی.

ترا سپاس میگویم که در هر یاخته ی تن من از همه ی اجدادم یادی نهادی از موریانه تا سگ و اسب و کبوتر و سمور و از سوسمار آفریقا تا اسب آبی و تیرانو زروس و وزغ درخت و موش کور تا خرس قطبی