ماهی و مرجان / خلیج پارس / انتشارات هیرمند

اخبار

این کتاب همراه با دو مقدمه ارزشمند از خسرو سینایی و نورالدین زرین کلک بعلاوه فیلم مستند آی ی ی آدمها ساخته محمدعلی اینانلو به همت گروه هنری پیله بهشت و نشر هیرمند آماده گردید.

Image title

Image title

Image title


در کشورهایی که فرهنگی پیشرفته دارند، کتابهای گوناگونی درباره هر موضوع تالیف گردیده است و در دسترس همگان گذارده شده تا مردم از پیر و جوان و دانشور و کم سواد بتوانند با جمیع امور و شئون سرزمین خویش آشنا گردند. در ایران، چنین کتابهایی خاصه برای آنکه نیازمندی جوانان را برآورد و همسنگ با تمدن و فرهنگ پهناور کشورما باشد بسیار نادر بوده است، گروه هنری پیله بهشت کوشیده است تا در دومین قدم خود نسل کنونی را در شناسایی تاریخ و تمدن و فرهنگ و هنر و منابع کشور خویش،  در حوزه تجسمی تا اندازه ای کمک کند.

هنرمندانی که به خلق اثر پرداخته اند همگی در رشته خویش دارای بصیرت و آزمودگی هستند و انگیزه اصلی آنان در این راه عشق به این آب و خاک و خدمت به معرفت بوده است و باید از یکایک آنان سپاسگزار بود

گروه هنری پیله بهشت از جناب آقای باقر زاده / نشر هیرمند برای حمایت های بی دریغشان در امر نشر کتاب ماهی و مرجان سپاسگزار است.