ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

اخبار

دوستان و همراهان همیشگی گروه هنری پیله بهشت بهار فرخنده و سال نو مبارک،امید که در سال پیش رو بتوانیم باز هم در کنار یکدیگر در عرصه هنر و فرهنگ گام برداریم.                                                                     روزگارتان بهاری

Image title