كتاب بازگشت پرندگان در دستان جوانان محروم منطقه زاهدان

اخبار

كتاب بازگشت پرندگان به همت گروه هنري پيله بهشت و ٢٥ نفر از هنرمندان تصويرگر و نقاش كشورمان در سال١٣٩٢ به معرفي پرندگان مهاجر به ايران پرداخته است و چه افتخاري بالاتر از آن كه سازمان مردم نهاد ( خانه هدي) در شهر زاهدان، با توزيع كتاب بازگشت پرندگان بين جوانان محروم اما جوياي مطالعه و دانش ، گروه هنري پيله بهشت را در ترويج عشق، فرهنگ و علم ياري رسانده است. و همينطور ممنون از خانم افسانه خرمشاهي بابت تمامي زحماتشان

Image title